Elektronikmässan Stockholm presenterar KTH som ny partner

KTH_blogg_elektroniken

Elektronikmässan Stockholm presenterar stolt KTH som ny partner! Vi fick den stora möjligheten att intervjua professor Mark Smith från KTHs mentorspace i Kista om vad hans studenter kan hjälpa besökarna med, vad han ser fram emot och mycket mer. 

Berätta lite om Kista Mentorspace?
Kista Mentorspace är en del av den pedagogiska infrastrukturen i Kista. Det ligger på KTH campus i Kista, och drivs av startupföretaget Autotelics labs AB. Studenter från valfri skola eller högskola i Stockholmsområdet är välkomna att komma till Kista Mentorspace, likaså deltagare från företag och samhällsutvecklare i Kistaområdet. Kista Mentorspace startade på KTH från ett försök att förstå hur framtidens teknologiprodukter skulle utvecklas. Det verkar som en självklart, men det är det inte. Informations- och kommunikationsteknik dyker upp i produkter och tjänster som för bara några år sedan aldrig förknippades med sådant. Av allt detta är det tydligt att marknaderna för informationsteknologi blir bredare, och utmaningarna för utbildning och industri för att möta dessa krav blir allt svårare. Ingen skola i Kista kunde möta de utmaningarna, så Kista Mentorspace bildades för att samla den mångfald och kunskap som behövs för att göra framtidens IT-produkter. Här hittar du ingenjörs- och datavetenskapsstudenter som tillsammans med andra studerar ett brett spektrum av ämnen som konst, medicin, näringsliv och utbildning.

Förutom att arbeta som en kunskapsdelningsmiljö tillåter Mentorspace också teknikstudenter att bilda en bro mellan vetenskaplig teori och tillämpad praktik som krävs för en framgångsrik teknisk karriär. De klasser som eleverna tar i Mentorspace är inriktade på att uppfylla sina examenskrav, men samtidigt samarbetar studenter från olika skolor och program med varandra och med industriella deltagare för att ställa frågor som företag förlitar sig på, som “tänk om…” och ”kunde vi…”. Grupper kan sedan gå vidare för att designa, bygga, testa och förverkliga sina idéer inom ett utrymme som betonar innovation genom sund akademisk och affärsmässig praxis.

För elever visar det på relevansen av att gå i skolan och vikten av att lära sig hur vetenskapsteori leder till professionell strävan. De ser också en anledning att avsluta sin utbildning och för att få sina diplom! Mentorspace är en miljö där talang omvandlas till förmåga och förmåga driver prestation. Det är öppet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan eftersom innovation och talangutveckling aldrig sover.

Varför är det ni gör viktigt?
Vad Mentorspace gör är viktigt eftersom det ger de saknade bitarna som hjälper eleverna att bli anställningsbara. Industrin behöver nyanställningar med förmågan att omvandla klassrumsteori till lönsamma produkter som gläder kunderna. Vi gör studenter till proffs samtidigt som vi uppfyller alla krav som ställs av svenska utbildningsmyndigheter.
Vi är också viktiga eftersom vi tillhandahåller ett sätt för företag att ha inflytande i vad vetenskap, teknik och matematik klasser erbjuder, och vilka nya teknologier som är viktiga att inkludera i sådana klasser.
Företagsdeltagare som deltar i det tillämpade arbetet som utförs av studenterna, lär dem genom erfarenhetsdelning och fungerar som en resurs för utveckling av både tekniska och humanistiska yrkeskunskaper. Industrin värdesätter deras roll i att hjälpa elever att utveckla sina förmågor och att nå en prestationsnivå som gör dem anställningsbara. Mentorspace är öppet för branschpartners och ger dem också möjligheter att delta i workshops, seminarier och andra evenemang för uppgradering. För industrin erbjuder Mentorspace ett mycket påtagligt sätt att konstruktivt få tillgång till de utexaminerade så som de behöver.

Vilka utmaningar kan du hjälpa mässbesökarna med?
Vi kan hjälpa mässbesökare att hitta de resurser de behöver för att hitta och bygga upp produktutvecklingstalanger, oavsett om det är för deras företag eller för dem själva.
Vi kan också hjälpa dem att möta de kunskapsutmaningar de står inför när deras företag växer och expanderar. Ett exempel är att lära sig detaljer och ge feedback om vilka aspekter av naturvetenskap och teknik som är viktiga för deras företag så att dessa ämnen tas upp i de kurser som erbjuds av högre utbildning i Kistaområdet.
En annan utmaning som Mentorspace kan hjälpa till med är att tydligt förmedla till eleverna vilka professionella operativa färdigheter utöver tekniska förmågor anställningsbara jobbkandidater förväntas ha och hur dessa förväntningar kan uppfyllas.
Vi kan också hjälpa till att få tillgång till en mångsidig samling studenter och resurser för praktikplatser och examensarbeten som direkt kan gynna de inblandade företagen.
Kista Mentorspace har tilläggstjänster som kompetensutveckling och personlig kunskapstillväxt för individer i företag som vill utveckla sin egen kompetens ytterligare och hänga med i den senaste tidens tekniktrender.

Vad ser du mest fram emot med mässan?
Jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa människor i industrin och ta reda på vad de behöver för att de själva och deras företag ska växa.
Min egen karriär har varit nästan jämnt fördelad mellan akademiker och industri och jag tillbringade 21 år i Silicon Valley där jag arbetade med samma utmaningar som mässbesökarna arbetar med idag. Att få arbeta med branschledare och planera hur man skapar affärsmässiga och sociala värden är saker jag ser fram emot.
Jag vill visa upp mina elever som har arbetat och hjälpt varandra att växa i Mentorspace. Jag vill dela deras prestationer med mässbesökarna och låta dem känna samma spänning som jag gör varje dag. Och jag ser fram emot reaktionerna från alla mässbesökare som skulle vilja besöka Mentorspace, se hur det är och att presentera dem för startupföretaget Autotelics Labs AB som ansvarar för Mentorspace-teknologier och -drift. Industrin kommer att vilja veta om oss och vad vi kan göra för dem. Mentorutrymmet ligger precis nere på gatan på Kistagången 16, rum 302. Vi kommer att ha öppet under hela mässan, så kom förbi!

Tack Mark, vi på Elektronikmässan ser fram emot att träffa er i juni!

The interview in english; 

Tell us a little bit about Kista Mentorspace.
The Kista Mentorspace is part of the educational infrastructure in Kista. It is located at the KTH campus in Kista, and is managed by the startup company Autotelics labs AB. Students from any school or university in the Stockholm area are welcome to come to the Kista Mentorspace as are participants from companies and community developers in the Kista area. The Mentorspace started at KTH from efforts to understand how future technology products would be developed. It seems obvious, but it isn’t. Information and communication technologies are showing up in products and services that only a few years ago were never associated with such things. From all this, it’s clear that the markets for Information Technology are getting broader, and the challenges to education and industry to meet those demands are getting harder. No one school in Kista could meet those challenges, so the Kista Mentorspace was formed to bring together the diversity and knowledge needed to make the IT products of the future. Here you will find engineering and computer science students working together with others studying a broad range of subjects such as art, medicine, business, and education.

In addition to working as a knowledge sharing environment, the Mentorspace also allows technology students to form a bridge between scientific theory and applied practice required for a successful technical career. The classes students take in the Mentorspace are directed towards fulfilling their degree requirements, but at the same time students from different schools and programs team up with each other and with industrial participants to ask questions that businesses rely on, such as “what if…” and “could we…”. Groups can then move on to design, build, test, and realize their ideas within a space that emphasizes innovation though sound academic and business practice.

For students, it shows the relevance of going to school, and the importance of learning how scientific theory leads to professional endeavor. They also see a reason to finish and get their diplomas! The Mentorspace is an environment where talent is turned into ability, and ability drives accomplishment. It is open 24 hours per day, 7 days a week because innovation and talent development never sleeps.

Why is what you do important?
What the Mentorspace does is important because it provides the missing pieces that help students become employable. Industry needs new hires with the ability to turn classroom theory into profitable products that delight customers. We turn students into professionals while satisfying all the requirements put in place by Swedish education authorities. We are also important because we provide a way for companies to have influence in what Science, Technology, Engineering, and Math classes offer, and what emerging technologies are important to include in such classes. Company participants who join in the applied work done by the students, mentor them through experience sharing, and act as a resource for the development of both technical and humanistic professional skills. Industry values their role in helping students develop their abilities and reach a level of accomplishment that makes them employable. The Mentorspace is open to industry partners, and also provides to them opportunities to attend workshops, seminars, and other upskilling events. To industry, the Mentorspace provides a very tangible way to constructively get access to the graduates that they need.

What challenges can you help the visitors to the fair with?
We can help visitors to the fair find resources they need to find and build product development talent whether it is for their companies or for themselves. We can also help them meet the knowledge challenges they face as their companies grow and expand. One example is to learn details and give feedback about what aspects of science, technology and engineering are important for their companies so that these topics are covered in the courses offered by higher education in the Kista area. Another challenge the Mentorspace can help with is to clearly convey to students what professional operational skills in addition to technological abilities employable job candidates are expected to have and how those expectations can be met. We also can assist in gaining access to a diverse collection of students and resources for internships and degree projects that can directly benefit the involved companies. The Kista Mentorspace has additional services such as upskilling and personal knowledge growth for individuals in companies who want to develop their own skills further and keep up with recent technology trends.

What are you looking forward to most with the show?
I am very much looking forward to meeting with people in industry, and finding out what they need in order for themselves and their companies to grow. My own career has been almost evenly split between academics and industry, and I spent 21 years in Silicon Valley working with the same challenges that visitors to the fair are working with now. To be able to work with industry leaders and plan on how to create business and social value are things I look forward to. And, I want to showcase my students who have been working and helping each other to grow in the Mentorspace. I want to share their accomplishments with the fair visitors, and let them feel the same excitement that I do every day. And, I am looking forward to the reactions of any fair visitors who would like to visit the Mentorspace, see what it is like, and to introduce them to the startup company Autotelics Labs AB which is responsible for Mentorspace technologies and operations. Industry will want to know about us and what we can do for them. The Mentorspace is just down the street at Kistagången 16, room 302. We will be opening all of them during the fair, so come on by!

Thank you Mark, we are looking forward to meeting you in june! 

 

Häng med i nyhetsflödet

Vill du ha de senaste nyheterna i din inkorg och första tjing till våra event? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev, vi delger bara givande information – spam har aldrig varit vår grej!