Intervju med Elektronikmässans nya utställare Elhurt EMS

elhurt_blogg

Vi är glada att presentera Elhurt EMS som ny utställare hos Elektronikmässan. Vi fick möjlighet att intervjua företaget om deras deltagande på mässan, varför är det de gör viktigt? Vad ser de fram emot mest med mässan?

Berätta kort om ditt företag och vad ditt företag gör
Över 30 års erfarenhet har resulterat i komplexiteten och flexibiliteten i vårt erbjudande. Långvarig kunskap om elektronikmarknaden gör att vi kan skräddarsy lämpliga lösningar för varje kunds krav. Vi servar små och medelstora produktionsserier, även i expresskanaler som PROTO.

Vad kommer du att presentera på mässan? / Vad kan besökaren förvänta sig när de besöker er monter?
Detta kommer att vara ett bra tillfälle att prata inte bara om vad Elhurt EMS kan erbjuda sina kunder idag, utan också om våra planer. Vi utökar ständigt vårt sortiment och förbättrar vår maskinpark för att möta våra kunders behov så mycket som möjligt. En av de viktigaste delarna av vår strategi för de kommande åren är att delvis flytta produktionen till en ny fabrik. Detta är ett svar på den fortsatta tillväxten av vårt företag och på våra kunders planerade behov.

Vad ser du mest fram emot med mässan? / Vad tror du att ditt deltagande kommer att betyda för din verksamhet och vad är ditt mål med deltagandet?
Vårt strategielement är att vara nära våra kunder och marknader där vi verkar. Därför är mässor en viktig händelse för oss, under vilken vi kan interagera direkt med våra kunder, diskutera utmaningarna som vår marknad står inför och samordna gemensamma åtgärder för att hantera dessa utmaningar effektivt.

Vad gör dig unik på marknaden?
För det första har vi alltid fokuserat på att vara transparenta och konkurrenskraftiga och behandla våra kunder som affärspartners. En annan viktig fråga för oss är det individuella förhållningssättet till kunden, vilket bland annat bekräftas av modulariteten i vårt erbjudande – kunder, beroende på deras behov vid en given tidpunkt, kan använda hela erbjudandet eller bara en del av det .
Dessutom är vårt mål att växa tillsammans med våra kunder. Vi är alltid sugna på nya utmaningar, så vi har ambitioner som matchar våra kunders. Naturligtvis gläds vi åt nya kontakter och projekt, men samtidigt funderar vi redan på hur vi ska behålla dem och samarbeta på lång sikt.

Vad skulle du vilja säga till andra företag som ännu inte är på mässan?
Deltagande på mässor kan enligt vår mening knappast jämföras med andra former av kontakt med potentiella kunder. Det är ett ypperligt tillfälle att presentera ditt företag och ha ett fritt samtal, under vilket kunderna har möjlighet att fråga om vad de vill. Genom att ta del av välkända evenemang som hållits i många år kan du öka dina chanser att hitta nya affärspartners.

Tack Elhurt EMS! Vi på Elektronikmässan ser fram emot att träffa er i juni!

The interview in english; 

Tell us briefly about your company and what your company does
Over 30 years of experience has resulted in the complexity and flexibility of our offer. Long-standing knowledge of the electronics market allows us to tailor appropriate solutions to the requirements of each customer. We service small and medium production series, also the in express channels like PROTO.

What will you present att the fair? / What can the visitor expect when they visit your stand?
This will be a good opportunity to talk not only about what Elhurt EMS can offer to its customers today, but also about our plans. We are constantly expanding our range and improving our machinery fleet to meet our customers’ needs as much as possible. One of the most essential elements of our strategy for the coming years is partial relocation of production to a new factory. This is a response to the continued growth of our company and to the planned needs of our customers.

What do you look forward to most with the fair? / What do you think your participation will mean for your business and what is your goal with the participation?
Our strategy element is to be close to our customers and markets, where we operate. Therefore, trade fairs are an important event for us, during which we can interact directly with our customers, discuss the challenges facing our market together and coordinate joint actions to address these challenges effectively.

What makes you unique in the market?
Firstly, we have always focused on being transparent and competitive and treating our clients as business partners. Another important issue for us is the individual approach to the client, which is confirmed, among other things, by the modularity of our offer – clients, depending on their needs at a given time, can use the full offer or just a part of it.
What is more, our aim is to grow together with our clients. We are always hungry for new challenges, so we have ambitions that match those of our clients. Of course, we are delighted with new contacts and projects, but at the same time we are already thinking about how to maintain them and cooperate in the long term.

What would you like to say to other companies that are not yet at the fair?
In our opinion, participation in trade fairs can hardly be compared to other forms of contact with potential customers. It is a great opportunity to present your company and have a free conversation, during which the customers have the opportunity to ask about anything they want. By taking part in well-known events that have been held for many years, you can increase your chances of finding new business partners.

Häng med i nyhetsflödet

Vill du ha de senaste nyheterna i din inkorg och första tjing till våra event? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev, vi delger bara givande information – spam har aldrig varit vår grej!